АЖИЛ ОЛГОГЧДЫН КЛУБ

МОСБХ нь өнгөрсөн жилийн хугацаанд Монгол улсад тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг 15 аж ахуйн нэгжийг ажил олгогчдын клубийн гишүүнээр элсүүлсэн. Цаашид уг клубийн үйл ажиллагаа, хамрах хүрээг өргөжүүлж, гишүүн байгууллагуудтай хамтран залуучуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх тэднийг ажлын байранд зуучлах зэрэг үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ.